GFA Gamebar GOALSTAR Board | Telegraph - GFA Links: Invitation PI Link Voetbal International Sporza.be NOS Voetbal Voetbalprimeur.nl
Serverdatum: 20.04.2024     Servertijd: 04:07:17     Online gebruikers: 1 (+91 Toeschouwers)

AGB Allgemeinen Geschäftsbedingungen für GoalStar
§1


1.
Van Herk Hoek Holding BV (hierna Exploitant genoemd) is eigenaar en exploitant van het Online-Spel "www.goalstar.nl" (hierna GoalStar genoemd).
De gebruiker krijgt een Licentie voor onbepaalde tijd voor de deelname aan dit spel.
De originele auteurs- en gebruikersrechten blijven bij de exploitant. Overdracht of doorgave van het gebruiksrecht van een Account is niet toegestaan.


2.
Om deel te kunnen nemen aan GoalStar moet men zich eerst registreren. Deze registratie moet volledig en naar waarheid gebeuren, anders wordt de registratie ongeldig verklaard, bovendien is de gebruiker verplicht wijzigingen aan de exploitant te melden.


3.
Voor het gebruik van GoalStar wordt geen entreegeld gevraagd. Het is de exploitant echter toegestaan om delen van GoalStar tegen een vergoeding ter beschikking te stellen of voor het algemene gebruik een licentievergoeding te vragen.


4.
De exploitant biedt extra mogelijkheden in GoalStar aan, welke de gebruiker tegen betaling mag gebruiken. De prijs voor deze extra's vindt men in de actuele prijslijsten.


5.
De exploitant is niet verplicht een gebruiker tot GoalStar toe te laten.
Hij kan het gebruik van de service zonder opgave van reden stoppen.
§2 Veiligheid data en persoonsgegevens


1.
De bij de registratie door de gebruiker ingevoerde gegevens, worden door de exploitant opgeslagen en voor de het spelen van het spel gebruikt. Ook de vrijwillig opgegeven gegevens worden opgeslagen en daar waar nodig in het spel gebruikt. Door met deze Algemene Gebruikers Voorwaarden akkoord te gaan, verklaard de speler zich akkoord met deze opslag.. Exploitant verklaart dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven.


2.
Het doorgegeven van persoonlijke gegevens aan derden, gebeurt uitsluitend na toestemming. Ook bij ambtelijke of gerechtelijke procedures, als het nodig is om misbruik van het spel (Bijv. bij misbruik tegen de algemene voorwaarden) tegen te gaan, heeft de exploitant de toestemming van de gebruiker om diens gegevens door te geven.


3.
De exploitant heeft van de gebruiker de toestemming zijn gegevens alleen voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken. Het gaat hierbij om het toezenden van reclame- of informatiemails en nieuwsbrieven. Deze toestemming kan de gebruiker op elk moment herroepen door het sturen van een e-mail naar de exploitant. Belangrijke mededelingen,bijv. wijzigingen in de AGV of nieuws, die de werking van het spel GoalStar betreffen, mogen in ieder geval worden verzonden.


4.
De door de gebruiker beschikbaar gestelde gegevens zijn, door een door hem gekozen wachtwoord, beveiligd. Dit wachtwoord is alleen de gebruiker bekend en is versleuteld opgeslagen, zodat deze ook bij de exploitant niet bekend is. Bij verlies of vergeten kan een nieuw wachtwoord worden aangevraagd. Deze wordt random vastgesteld en versleuteld opgeslagen en naar de door gebruiker in zijn account gegevens aangegeven email adres gestuurd.


5.
De exploitant heeft de mogelijkheid deze gegevensbeveiligingverklaring te wijzigen. Bij een wijziging wordt de gebruiker echter door een duidelijke melding op Goalstar en/of middels een e-mail geinformeerd.
§3 Gebruikersvoorwaarden


1.
De gebruiker is voor zijn account uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk. In het bijzonder voor de geheimhouding van zijn wachtwoord. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op, dat een medewerker van de exploitant een gebruiker nooit om zijn wachtwoord zal vragen.
De gebruiker is tevens voor alle gegevens, beelden en teksten, die hij op de service van de exploitant openbaart, zelf verantwoordelijk. De exploitant distantieert zich uitdrukkelijk van deze inhoud. De speler verplicht zich niet tegen het geldende recht te handelen en is er verantwoordelijk voor dat, door het openbaar worden van zijn gegevens, de rechten van derden niet worden beschadigd. Mocht het openbaren van gegevens door wettelijke of gerechtelijke regelingen nodig zijn, dan is de exploitant gerechtigd dit te doen.


2.
Een gebruikersaccount kan door de exploitant zonder opgaaf van reden worden geblokkeerd en zelfs verwijderd. Normaal zal dit alleen gebeuren bij vergrijpen tegen de gebruiksregels van GoalStar. Mocht een speler onterecht geblokkeerd of verwijderd worden, dan is er geen enkele vorm van schadevergoeding of andere vergoedingen opeisbaar.
Een blokkering of verwijdering is onder andere toegestaan in de volgende gevallen;


- Beledigingen, bedreigingen, racistische uitlatingen,laster door de gebruiker - de gebruiker meer dan 1 account heeft. - de gebruiker zijn account aan een ander geeft. - de gebruiker zich door afspraken een oneerlijk voordeel verschaft. - de gebruiker automatische ingrepen op Goalstar gebruikt (bijvoorbeeld door zgn Bots). - de gebruiker tegen geldend recht of rechten van derden handelt. - de gebruiker een door de exploitant bekende of onbekende fout in het systeem in zijn voordeel gebruikt. - de gebruiker bij de inschrijving valse gegevens heeft gebruikt.


4.
Het is niet toegestaan verenigingsnamen, logo's en spelersnamen van bestaande voetbalploegen te gebruiken. Dit geldt ook voor het geval, als alleen de achternaam van een speler overeenkomt en alleen de voornaam verschilt. Verder zijn ook afgeleide achternamen van hierboven genoemde spelers niet toegestaan, zolang herkenbaar is om welke speler het gaat. Bij wederrechtelijk handelen wordt de gebruiker van het spel uitgesloten. Mocht aan het misbruik van deze regels kosten zijn verbonden voor Goalstar ontstaan, dan worden deze op de gebruiker van het account verhaald.!


5.
Het is de exploitant toegestaan, de in deze overeenkomst genoemde rechten en plichten aan derden over te dragen.
Bij een dergelijke overdracht hebt u de mogelijkheid het gebruik van de diensten van de exploitant per direct te beëindigen.


6.
Het is, zonder voorafgaande toestemmingen, niet toegestaan meerdere accounts op de zelfde PC te hebben. Mocht dit wel noodzakelijk zijn, dan kan men hiervoor toestemming vragen op . Het inloggen op meerder accounts vanaf dezelfde computer leidt automatisch tot blokkering van alle accountants die hiervoor geen toestemming hebben.


7.
Het is zonder voorafgaande toestemming van de exploitant niet toegestaan een account aan een andere speler door te geven. Deze accounts worden van het spel uitgesloten. Verkoop van een account is ten strengste verboden.


8.
De speler verplicht zich de op GoalStar voorkomende inhoud en gegevens uitsluitend voor privédoeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan deze door te geven, te openbaren of voor reclamedoeleinden te gebruiken.


9.
De in het colofon genoemde gegevens dienen uitsluiten administratieve doeleinden en zijn niet voor privé doeleinden te gebruiken.
Met name vragen betreffende accounts worden niet beantwoord op dit telefoonnummer.
Verder is het niet toegestaan aan de aangegeven e-mailadressen, ongevraagde reclame te zenden.


10.
Indien de exploitant een mogelijke overtreding van de AGV of een geldend recht door een gebruiker vermoedt, is de exploitant gerechtigd de speler te blokkeren en zijn gegevens te wissen, zonder dit vermoeden te moeten bewijzen.


11.
De gebruiker vrijwaard de exploitant van iedere schadevergoeding of andere claims, zelfs wanneer blijkt, dat de claims tegenover de gebruiker of exploitant, die tot blokkering of wissen hebben geleid, ongegrond waren.


12.
De exploitant wijst er uitdrukkelijk op dat aan de gebruiker geen kosten worden vergoed, die deze in het vertrouwen voor het gebruik van of in het voortbestaan van GoalStar heeft gemaakt. Eveneens is het teruggave van reeds betaalde extra opties uitgesloten.
§4 Garantie op leveringen


1.
Voor de bereikbaarheid van de service, als ook een vlot spelverloop wordt geen garantie gegeven. Het is de exploitant toegestaan gegevens te veranderen of te wissen om een technische storing of iets anders te kunnen oplossen, ook wanneer dit het spel voor een of meerdere gebruikers kan beďnvloeden.


2.
Na een, door de exploitant vastgelegde periode, die op dit moment 28 dagen bedraagt, mag de exploitant een gebruiker, zonder opslag van de gegevens, uit de databank verwijderen. indien de service in deze periode niet actief is gebruikt (zich niet heeft ingelogd).


3.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn account in de zgn sitting modus te plaatsten. Hiermee geeft hij een andere speler de toestemming om voor zijn account te spelen. De duur van deze vertegenwoordiging is begrenst. Deze periode wordt door de exploitant bepaald en is via het account in te kijken.
Een vertegenwoordiging buiten deze aangeboden functie is niet toegestaan.


4.
De exploitant behoudt zich het recht voor, het spel voor een bepaalde periode of zelfs volledig, zonder vooraankondiging, stop te zetten.
§5 Winst / geldprijzen


1.
De exploitant garandeert geen uitbetaling van winsten of geldprijzen. Voorwaarde voor de uitbetaling van winsten of geldprijzen is, dat er geen aantoonbaar manipulatie, of tijdens de spelronde geen technische storingen hebben plaatsgevonden, die een eenduidig onderzoek hiervan of van de winnaar verlangen.


2.
De informatie over actueel gewonnen prijzen kunnen op ieder moment bij de exploitant worden opgevraagd. Verder zijn deze bij http://manual.goalstar.de/wiki/Prijzen_bij_Goalstar te vinden.
De prijzen worden willekeurig vastgelegd en kunnen op ieder moment zonder terugwerking naar de volgende maand worden doorgeschoven.


3.
De uitbetaling van geldprijzen en de toekenning van bonussen geeft aan dat de gebruiker zijn account-gegevens correct heeft ingevuld.
Verder moet de gebruiker bij winst zijn volledige en juiste adresgegevens aan de exploitant mededelen. De prijs wordt pas na controle van het betreffende account op manipulaties en juistheid van gegevens uitbetaald. Deze controle vindt normaal binnen 14 dagen plaats, maar kan bij uitzondering tot 30 dagen in beslag nemen.


4.
Voorwaarde voor de uitbetaling van geldprijzen is dat de gebruiker 18 jaar of ouder is.
Bij minderjarigen is een schriftelijke verklaring van ouders of voogden nodig, dat zij met de uitbetaling akkoord gaan.


5.
De op de internetsite aangegeven prijzen gelden voor gebruikers die een Premium-account van het spel bezitten. Voor alle andere gebruikers geldt dat de prijzen 50% van het aangegeven bedrag zijn.De Premium-Account moet reeds voor het begin van de wedstrijden, waarin de prijs wordt uitgekeerd, lid zijn. Een later verkregen Premium-Account geeft geen recht op een volledige prijs.


6.
De geldprijzen worden uitsluitend op een Duits bankrekening uitbetaald. Spelers van buiten Duitsland , die geen Duitse bankrekening hebben, kunnen via Paypal worden uitbetaald.


7.
De prijzen kunnen, op verzoek van de gebruiker, in spel-credits worden omgezet. Voor het omrekenen gelden de op de site genoemde actuele prijzen voor credits.


8.
De winnaars verklaren zich bereidt om met namen en woonplaatsen, bij prijzen vanaf € 200,00, en eventueel met foto, op de site van de exploitant te worden genoemd.
§6 Aansprakelijkheid van de Exploitant


1.
De exploitant word door de gebruiker gevrijwaard voor claims van derden, van welke aard dan ook, die op grond van opmerkingen, uitingen, openbaringen of andere acties in het spel worden gedaan. Deze vrijwaring geldt zowel bij schadevergoedingen als ook bij iedere andere vorm van vervangingsvergoedingen, als ook alle andere vormen van kosten, die door claims van derden ontstaan.
§7 Toepasselijk recht


1.
Op alle gerechtelijke zaken, die door het gebruik van de diensten van de exploitant kunnen ontstaan, geldt het Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Rechtsgebied is altijd de standplaats van de exploitant.
§8 Copyright


1.
GoalStar is een computerprogramma. De programmering, functies en de optische vormgeving van de spelpagina;s ( hiertoe behoren ook foto's en grafieken) zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruiks- en vermenigvuldigings-recht behoort uitsluitend toe aan vibytes GmbH i.G.
Ieder kopie, opslag en vermenigvuldiging of bewerking , van het programma, de website zelf, grafieken, foto's en logo's is derden uitdrukkelijk verboden.
Schending van de licentie en auteursrechten zijn strafbaar volgens §§ 106 ff. Urhebergesetz en worden direct aangegeven.§9 Wijzigingen van de AGV, Slotbepalingen


1.
De exploitant behoud zich het recht voor, de AGV op ieder moment te mogen wijzigen. Dit zonder opgaaf van reden. Mocht de AGV worden gewijzigd, dan wordt de gebruiker voor het inloggen op Goalstar hiervan op de hoogte gesteld. Na het wijzigen van de AGV stemt de gebruiker, middels het inloggen op zijn account, in met deze wijziging en accepteert de nieuwe AGV. Mocht de gebruiker het niet eens zijn met de nieuwe AGV, dan kan hij ten alle tijden het gebruik van Goalstar opzeggen.


2.
De geldigheid en werkzaamheid van de AGV wordt, ook als delen of zelfs het geheel niet rechtsgeldig is, niet aangetast . Het onrechtmatige deel zal in dat geval door een of meerdere bepalingen worden vervangen, die de zin en het doel van de bepaling, rechtsgeldig het dichtst benaderd.


Stand van AGV: 29. September 2008